To już ko­lej­ne scrab­blo­we zma­gania we Wro­cła­wiu or­ga­ni­zowane przez WKS Siódemkę, towarzyszy oraz Klub Spor­towy AZS Po­li­tech­nika Wro­cław­ska pod egidą PFS, któ­rym zo­sta­ła przy­zna­na ranga tur­nie­ju Grand Prix. W tur­nie­jach tych może uczest­ni­czyć każdy chęt­ny (za­praszamy do zapisania się! Do­dat­kowo, są one za­wo­dami, które po­zwa­lają wy­ło­nić naj­lep­szego scrab­bli­stę 2009 roku, spo­śród o­grom­nej licz­by pol­skich gra­czy. W po­przed­nich la­tach wro­cław­ski tur­niej koń­czył cykl Grand Prix. W tym roku jest to przed­ostat­ni tur­niej z cyklu, acz­kol­wiek wiele wska­zu­je, iż to we Wro­cła­wiu padną o­sta­tecz­ne roz­strzy­gnię­cia. Ostat­nim jest tur­niej or­ga­ni­zowany przez za­przy­jaź­nio­ny klub z Łodzi.

Grand Prix

Jak już wspo­mnia­no, cykl Grand Prix wcho­dzi w o­sta­tecz­ną fazę roz­gry­wek, z pew­no­ścią więc we Wro­cła­wiu po­ja­wią się naj­znamie­nit­si gra­cze. Obec­nie w kla­sy­fi­kacji pro­wa­dzi ze­szło­rocz­ny zwy­cięz­ca na­sze­go tur­nie­ju Kazimierz Merklejn Jr z 13-punk­to­wą prze­wa­gą nad gra­czem Siódemki Krzysztofem Obremskim oraz 19-punk­to­wą prze­wa­gą nad trze­cim w kla­sy­fi­kacji Darkiem Koszem, no­ta­be­ne zwy­cięz­cą tur­nie­ju sprzed dwóch lat.

W każ­dym z trzech o­stat­nich lat od­wie­dza­ła nas ponad setka gra­czy, co w skali tur­nie­jów skra­blo­wych u­miej­sca­wia nas w ści­słej czo­łów­ce. Mamy na­dzie­ję, że w tym roku, dzię­ki wspar­ciu me­diów, w tym Radia Wrocław, Radia RAM, Gazety Wrocławskiej oraz ser­wi­su tuWrocław licz­ba gości i za­wod­ni­ków bę­dzie jesz­cze wyż­sza.

Reguły rozgrywek

W tur­nie­ju może wziąć u­dział każdy, wy­star­czy zgło­sić się wcze­śniej przy u­ży­ciu for­mu­la­rza lub o­sobi­ście w dniu tur­nie­ju (w miej­scu roz­gry­wek). Wszyst­kie tur­nie­je w ra­mach V Mistrzostw Wrocławia roz­gry­wa się we­dług re­gu­la­mi­nu tur­nie­jo­wego Pol­skiej Fe­dera­cji Scrabble. Uwaga! Każdy za­wod­nik ma 20 minut na ro­ze­gra­nie par­tii.

Po­praw­ność słów stwier­dza się na pod­sta­wie Zasad Do­pusz­czal­no­ści Słów, a w prak­ty­ce za po­mocą kom­pu­te­rowego słow­ni­ka OSPS (Ofi­cjal­nego Słow­nika Pol­skie­go Scrab­bli­sty).Nagradzamy…

Dzię­ki hoj­no­ści na­szych sponsorów, osobom, które staną na po­dium, wrę­czy­my na­stę­pu­ją­ce na­gro­dy:

 • puchar i 700 zł
 • puchar i 500 zł
 • puchar i 300 zł

Jak zwyk­le cze­ka­ją do roz­da­nia cie­ka­we nag­ro­dy, np. MIR­LI­TON, U­KU­LE­LE, MA­RA­KA­SY, jak i wie­le wie­le in­nych. Z pew­no­ścią nikt nie wy­je­dzie z Wroc­ła­wia z pus­ty­mi rę­ko­ma.

Tytułujemy…

W ra­mach roz­gry­wek przy­zna­ne zo­sta­ną ty­tu­ły:

 • Mistrza Wrocławia;
 • Akademickiego Mistrza Polski;
 • Mistrza Politechniki Wrocławskiej.

Wyróżniamy…

Do­dat­kowo przy­zna­my wy­róż­nie­nia w na­stę­pu­ją­cych ka­te­go­riach:

 • Najlepszy Dolnoślązak;
 • Najlepszy debiutant;
 • Najlepszy junior;
 • Najlepsza zawodniczka.


Baza noclegowa

Wrocław po­sia­da roz­le­głą bazę noc­legową, która z pew­no­ścią za­spo­koi za­po­trze­bowania każ­de­go z u­czest­ni­ków na­sze­go tur­nie­ju. Z go­ścin­ności ho­te­lów i schro­nisk wy­mie­nio­nych po­ni­żej sko­rzy­sta­li u­czest­ni­cy po­przed­nich e­dy­cji. Mamy na­dzie­ję, że po­niż­sza lista po­może Wam zna­leźć od­powied­nie miej­sce do spa­nia. Pro­si­my o od­powied­nio wcze­sne re­zer­wo­wa­nie miejsc noc­legowych (ze wzglę­du na sporą licz­bę od­by­wa­ją­cych się we Wro­cławiu im­prez może być cięż­ko zna­leźć noc­leg na o­stat­nią chwi­lę).

 • Bursa Nauczycielska — w cen­trum Wro­cła­wia, atrak­cyj­ne ceny. Do­stęp­ne po­koje jedno-, dwu- i trzy­osobowe.
 • ul. Kotlarska 42
 • tel. 0-71 344 37 81

 • Międzynarodowe Schronisko Młodzieżowe PTSM — Bar­dzo fajne miej­sce, w samym cen­trum, ale le­gi­ty­ma­cja PTSM ra­czej nie­zbęd­na. Do­stęp­ne po­koje dwu-, czte­ro-, sze­ścio- i dzie­się­cio­osobowe. Dla po­sia­daczy le­gi­ty­ma­cji PTSM 25% zniż­ki.
 • Wyspa Słodowa 10
 • tel. 0-71 322 60 99, 0-71 322 60 88

 • Hotel Trio — w cen­trum Wro­cła­wia, przy­stęp­ne ceny. Do­stęp­ne po­koje jedno-, dwu-, trzy- oraz czte­ro­osobowe.
 • ul. Trzemeska 4/6/8
 • tel. 0-71 355 94 46

 • Hotel Wieniawa — w ofer­cie można zna­leźć po­koje jedno-, dwu- oraz trzy­osobowe. Ist­nie­je rów­nież moż­li­wość do­sta­wie­nia łóżek.
 • ul. Gajowicka 130
 • tel. 0-71 765 33 03

 • Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy „Pod Strzelcem” — w o­fer­cie po­koje dwu i trzy­osobowe.
 • ul. Wodzisławska 10a
 • tel. 0-71 343 07 59

 • Hotel Śląsk — po­koje jedno-, dwu- i trzy­osobowe.
 • ul. Oporowska 62
 • tel. 0-71 361 20 61

 • Hotel Polonia — bar­dzo bli­sko dwor­ca, wyż­szy stan­dard, szcze­gól­nie ko­rzyst­na ofer­ta dla stu­den­tów. Po­koje ze śnia­daniem od jedno- do czte­ro­osobowych.
 • ul. Piłsudskiego 66
 • tel. 0-71 343 10 21

 • CS Szkolenie i doradztwo — jedno-, dwu- i trzy­osobowe po­koje oraz dwu­osobowe apar­tamen­ty ze śnia­daniem.
 • ul. Boczna 12
 • tel. 0-71 367 33 30

Gdzie szukać?

In­for­ma­cje o noc­le­gach można zna­leźć na stro­nach por­ta­lu www.naszemiasto.pl, a także na stro­nach Urzę­du Miejs­kie­go w od­nośni­kach do hoteli czy schronisk.Wyżywienie

W trak­cie tur­nie­ju prze­wi­du­jemy dwie go­dzin­ne prze­rwy o­bia­dowe (jedna w so­botę druga w nie­dzielę), po trze­ciej run­dzie da­ne­go dnia roz­gry­wek. Po­le­ca­my, ze wzglę­du na bar­dzo dobrą ja­kość oraz spe­cjal­ne, niż­sze ceny dla u­czest­ni­ków tur­nie­ju, po­si­le­nie się w znaj­du­ją­cej się tuż tuż re­stau­racji Los Cubanitos (pod­zie­mia bu­dyn­ku Times). Oprócz tego, w o­koli­cy można zna­leźć mnó­stwo do­brych, ta­nich i kli­ma­tycz­nych re­stau­racji czy też klubo-ka­wiare­nek. Można rów­nież za­szaleć i udać się do „nieco” droż­szych lo­kali na wro­cław­skim Rynku.